Znajdujesz się na: » Nasz Projekt

Nasz Projekt

 

Szkic projektu:

Mocno zaakcentowana w traktacie "konieczność przezwyciężenia podziału Europy" nie musi już dzisiaj być mottem przewodnim w odniesieniu do Polski i Niemiec. Polska jest godnym członkiem Unii Europejskiej i szanowanym sąsiadem Niemiec. Obecny światowy kryzys gospodarczy pokazał stabilność polskiej gospodarki i postawił nasz kraj na pozycji najbardziej atrakcyjnych partnerów. Nie znaczy to jednak, że tak Niemcy jak i Polacy korzystają wystarczająco z potencjałów sąsiedztwa. Podwaliny dobrego sąsiedztwa zostały przez oba rządy zapewnione, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy ze sobą dobrze współpracowali i byli dobrymi sąsiadami. My się po prostu nadal za mało znamy, nadal za mało wiemy o możliwościach sąsiada. Szczególnie na polu współpracy podmiotów gospodarczych konieczne jest zaprezentowanie naszych możliwości, naszych zasobów tak naturalnych jak i naszej techniki, a przede wszytkim naszego potencjału wielu bardzo dobrze wykształconych i zdolnych młodych ludzi. Mamy nie tylko doskonale na całym świecie znanych konserwatorów zabytków, reżyserów, muzyków ale także m.i. na najwyższym światowym poziomie specjalistów IT. Młodzi, zdolni Polacy, otawrci na świat, władający wieloma językami to idealni partnerzy, z którymi warto współpracować.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o Polsce i Polakach w Niemczech oraz Niemcach i Niemczech w Polsce, gdyż jest to istotne dla pomyślnego rozwoju obu krajów we współczesnej Europie. Cele projektu będą realizowane poprzez opracowanie i przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców na terenie Polski i Niemiec wspólnej kultury, historii, powiązań społecznych i gospodarczych obu krajów. Priorytetem będzie pokazanie spraw łączących oba narody tak w przeszłości, jak i obecnie. Aby to osiągnąć konieczne jest zrozumienie tła historycznego, które to nadal jest różnie interpretowane przez oba narody. Tematy, które zostaną poruszone w ramach projektu to między innymi upadek komunizmu, osiągnięcia Solidarności i jako konsekwencja upadek Muru Berlińskiego, tematy aktualne dotyczące współpracy w ramach Unii Europejskiej, ochrony środowiska, energetyki, gospodarki, techniki i innowacyjności, jak i sprawy społeczne. Cele zostaną osiągnięte dzięki stworzeniu płyty DVD oraz internetowego portalu multimedialnego adresowanego do szerokiego grona odbiorców oraz dzięki bogatej i interesującej zawartości merytorycznej. Wszelkie opracowane materiały rozpowszechniane będą bezpłatnie. Będą one mogły być używane jako materiały uzupełniające i wzbogacajace już istniejące podręczniki dla szkół oraz organizacji kulturalno - społecznych. Pomoże to pobudzić szczere zainteresowanie krajem sąsiada również wśród nowych pokoleń, co jest konieczne aby doprowadzić do prawdziwych i otwartych dialogów mieszkańców obu krajów.

Bariery komunikacyjne w szeroko promowanych projektach pojawiają się zawsze po obu stronach. Wiedza powinna być pokazywana w sposób rzetelny, przystępny i ciekawy.Dla zapewnienia przejrzystości odbioru prezentowane zagadnienia nie będą pokazane zbyt szczegółowo, natomiast dla bardziej zaintresowanych podane zostaną źródła o informacjach dodatkowych i uzupełniających. Taki jasny i prosty przekaz informacji historycznych, wzbogacony o dodatki multimedialne, będzie bardziej zrozumiały dla dużego grona odbiorców projektu.

Istnieje wiele opracowań wspólnej historii obu krajów, dużo bardzo ciekawych prac ukazujących ich kulturę i sztukę, ale informacje te są rozproszone i przez to niełatwe do dotarcia do nich przez zwykłego odbiorcę. Stworzenie multimedialnego portalu ujmującego te wszystkie aspekty z naciskiem na neutralne, encyklopedyczne ich przedstawienie czyni ten projekt wyjąttkowym w swoim wymiarze i wartym zrealizowania. Poruszane tematy doprowadzą do zaciekawienia i uszanowania naszych odmiennych kultur, znacznie ułatwią dalszy dialog i pomogą tworzyć nowe cele. Pomoże to także uwolnić sie od stereotypów. Przedstawiona wiedza mogłaby być też wykorzystywana przy innych projektach, wzbogacając je. Np. przy projektach wymiany uczniowskiej dzieci dzięki płycie i przewodnikom mogłyby szukać pozostałości kultury niemieckiej na dawnych terenach polskich na wschodzie i na ziemiach polskich i poznawać je. Oprócz tekstu, czytanego przez lektora, opracowania zawierać będą zdjęcia, filmy, wywiady, mapy, przedruki z ówczesnyc gazet. Dodatkowo każdy temat zostanie poszerzony o prezentacje danego tematu z drugiej strony, przez drugi naród. Taka forma prezentacji wiedzy pozwoli poznać historię, kulturę widzianą ze strony niemieckiej i polskiej. Projekt będzie także rozwijał ciekawość odbiorców poprzez przedstawianie ciekawostek i zachęcanie do własnych badań i pogłębiania wiedzy.

Szczególnie wykorzystana zostanie w tym obszarze strona internetowa, rozwijana i wzbogacana o dodatkowe informacje i liczne konkursy. Do uczestnictwa w niej zaprosimy nie tylko młodzież szkół średnich i studentów, ale wszystkich, którzy zechcą sprawdzić swoją wiedzę w tych dziedzinach.

 

  

Partner wiodący konsorcjum:

Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech,T. z. W Stuttgarcie (LPID).W skład naszego konsorcjum wchodzą: Uniwersytet łódzki,Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,Polsko-Niemieckie Centrum EdukacjiAdministracji Publicznej - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

 

 

Krótko o naszym związku:

Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, T. z. w Stuttgarcie (LPID) jest organizacją non-profit. Celem związku jest popieranie porozumienia między narodami Polskim i Niemieckim na podstawie traktatu niemiecko-polskiego z dnia 17. 06. 1991. Zrzeszenie nasze opracowuje i przeprowadza wiele cennych projektów o zasięgu międzynarodowym. Wśród ostatnio zrealizowanych wymienić można: Program Leonardo da Vinci na terenie Polski, Niemiec, Włoch i Finlandii, Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji w MSP,koordynowanie współpracy koncernu Daimler AG w Stuttgarcie z Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi i Miast" reprezentowanego przez prof.dr hab. inż. Wiesława Ciechanowicza i wiele innych. Aktualnie, wraz z partnerami z Polski, Niemiec, Bulgarii i Węgier realizujemy innowacyjny program Leonardo da Vinci.

W projekcie wezmą udział między innymi: Rafał Dutkiewicz - prezydent miasta Wrocławia, Karl Dedecius- tłumacz literatury polskiej na język niemiecki i założyciel Instytutu Polskiego w Darmstadt, Andrzej Wajda, Miasto Stuttgart,, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Lodzi, Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Europa-Universität Viadrina Frankfurt, Institut für Europäische Geschichte/Johannes der Gutenberg-Universität, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Hochschule für öffentlicheVerwaltung Kehl, Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow.

 

Redakcja portalu miała możliwość zaprezentować projekt pt. "Polska i Niemcy w XXI   "Nie będzie wolnych Niemiec bez wolnej Polski i nie będzie wolnej Polski bez wolnych Niemiec" Georg Herwegh podczas międzynarodowej konferencji pt. „Marka „Polska” – poprawa wizerunku Polski w świecie”

 

Organizowana przez Ministerstwo Gospodarki i Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju). Konferencja miała na celu promocję Polski, poprzez pokazanie jej konkurencyjnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, jak również tego że Polska jest partnerem wiarygodnym oraz atrakcyjnym miejscem do planowania inwestycji. 
Konferencja odbyła się w dn. 7 października 2011 r. w Brukseli.

 


Istotą przemówienia Kanclerz Angeli Merkel na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 16 marca 2007 roku była konieczność uwzględnienia doniosłej roli Solidarności w doprowadzeniu do upadku Muru Berlińskiego.Wydarzenie to, stanowiło podwaliny przezwyciężenia podziału Niemiec, a także podkreśliło rolę Polski, jako punktu centralnego w politycznym myśleniu i działaniu każdego kanclerza Niemiec.Stanowisko pani Kanclerz potwierdza w pełni wyżej zacytowane słowa XIX-wiecznego poety niemieckiego, Georga Herwegha, które to zainspirowały nas do stworzenia powyższego projektu. Pragniemy aby na wzór porozumienia francuskiego-niemieckiego również pomiędzy Polską i Niemcami zaistniały stosunki, pełne wzajemnego szacunku, uznania i przyjaźni - na wszelkich możliwych poziomach.

 

Patronaty:

Ze strony Parlamentu europejskiego projekt objął jego przewodniczący Martin Schulz oraz prof. Jerzy Buzek. Ze strony polskiej swój patronat zadeklarowali: sekretarz stanu w kancelarii premiera i pełnomocnik ds. dialogu międzynarodowego, prof. Władysław Bartoszewski oraz mabasador RP w Berlinie, dr Marek Prawda. Ze strony niemieckiej honorową pieczę nad projektem sprawuje niemiecka wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. stosunków z Polską, Cornelia Pieper.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Przewodniczący
Związku Polskich Inżynierów
i Techników w Badenii-Wirtembergii/Bawarii